Elállás

Elállási jog és gyakorlásának menete

14 napos elállási jog, szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás:

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek nem minősül. A megkötött szerződést nem iktatjuk, utólag nem lesz hozzáférhető.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

A megrendelő (amennyiben fogyasztónak minősül) a szerződéstől indokolás nélkül elállhat. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
Tehát bt.,kft, rt, e.v., egyéb cégforma nem minősül fogyasztónak.
A korábbi szabályozás szerint adott esetben cégek is fogyasztónak minősülhettek (tehát voltak fogyasztói jogaik, például elállási joguk), a jelenleg hatályos szabályozás szerint viszont kizárólag természetes személyek minősülnek fogyasztónak és ők is csak akkor, ha a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el.

Ha tehát a vásárló cég nevére kéri a számlát, akkor utóbb nem állhat el.


A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállhat a fogyasztó. (Korm. rendelet 4. § (1) bek.)

Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, Ön felelősséggel tartozik az áru esetleges értékcsökkenéséért. Önnek az árut annak jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapítása céljából ugyanúgy kell kezelnie és megvizsgálnia, ahogyan azt az üzletben engedélyeznénk Önnek (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32011L0083&from=HU (47)-es bekezdés).

Például egy fűtőpanel, infrapanel stb. már fűtött és üzemeltette (felszerelési és külsérelmi nyomok láthatóak), Ön továbbra is elállhat a vásárlástól, azonban az okozott értékcsökkenést köteles megtéríteni számunkra, mivel az a gép új termékként már nem értékesíthető.

Így használt termékként kell visszavennünk Öntől, ami akár 10 – 25% értékcsökkenést is jelenthet.

Természetesen ha a termék újra újként forgalomba hozható állapotban kerül vissza hozzánk, minden további nélkül visszafizetjük annak teljes vételárát, mint ahogy általában történik.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján a rendeles@futesprofi.hu címen) a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail útján történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.


A visszaküldés

  1. Töltse ki és nyomtassa ki az alábbi elállási nyilatkozatot
  2. Gondosan csomagolja be a terméket minden tartozékával együtt!
  3. Helyezze el a Nyilatkozatot a csomagon belül.
  4. Küldje el erre a címre:  4400 Nyíregyháza, Hunyadi utca 53.      tel: 30/629-6883

A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is.

Figyelem: utánvéttel visszaküldött árut nem veszünk át. Az áru értékének visszatérítése kizárólag a termék átvizsgálása után utalással történik a nyilatkozaton megadott bankszámlaszámra.

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Fogyasztó felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Az értékesítő követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

Kereskedő neve: [company_name]
Kereskedő címe: [company_address]
Kereskedő e-mail címe: [company_email]

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbiakban megjelölt termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
[product_list]

Megrendelés időpontja: [order_date]
Megrendelés száma: [order_key]

A fogyasztó neve: [customer_name]
A fogyasztó címe: [customer_address]
A fogyasztó e-mail címe: [customer_email]


Elállási nyilatkozat pdf – letölthető